Obchodní podmínky

Vážené klientky, vážení klienti,

jsme velmi rádi, že jste si vybrali náš salon a chtěli bychom Vás informovat o našich obchodních podmínkách a tím předejít možným nedorozuměním. Všechna pravidla jsme připravili tak, aby maximálně zpříjemnili Váš pobyt u nás a plynulost obsluhy. Kvalita služby, Vaše pohodlí a spokojenost je u nás na prvním místě.

Budeme velmi rádi, pokud Vaše návštěva v našem salonu splní Vaše očekávání. Pokud máte jakékoliv náměty nebo připomínky, prosím kontaktujte nás na tel. +420 604 602 127 nebo e-mail: info@salonbenesov.cz.

Děkujeme Vám za to, že tato pravidla chápete a těšíme se na Vaši návštěvu.

Provozovna: ELLA beauty salon, Tyršova 2076, 256 01 Benešov

Poskytovatelé:

Mgr. Radka Hladíková, IČ 75670356

Maryna Pilná, IČ 71871527

Lucie Kvídová, IČ 04862279

Chantal Bouwmanová, IČ 07317441

 

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb uvedených na www.salonbenesov.cz a prodávajícím produktů v provozovně ELLA beauty salon, Tyršova 2076, 256 01 Benešov a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Poskytovatel poskytuje kosmetické služby, pedikúru a manikúru, masérské, rekondiční a regenerační služby a služby porušení integrity lidské pokožky na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu služby nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník (klient) s těmito obchodními podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka termínu služby

Termín služby

Termín služby je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem, SMS). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Na objednaný termín se prosím dostavte s dostatečným předstihem. V případě pozdního příchodu budeme nuceni Váš termín služby zkrátit vzhledem k objednávce dalšího klienta.

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo SMS, nejpozději však 24 hodin před zahájením termínu poskytování služby. Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem (minimálně 24 hodin předem), bude Vám účtováno 50% z hodnoty služby v objednaném termínu. Vyhrazujeme si právo na úhradu při příští návštěvě, případně Vám bude zaslána faktura. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

V případě několikahodinových balíčků služeb či požadavku více služeb v jeden den či požadavku konkrétního dne a času je možné, že Vám nebudeme moci nabídnout všechny termíny během otevírací doby, některé časy jsou vyhrazeny pouze na určité služby. Stejně tak kvůli Vaší limitaci požadavku termínu služby v určitý den a hodinu se může stát, že Vám nebudeme schopni nabídnout termín hned, ale s časovou prodlevou.

Prosím kontaktujte nás před zakoupením balíčku, pokud máte omezený časový prostor, úhradu dárkového poukazu nelze vrátit z důvodu časových omezení.

Platba za rezervovaný termín 

Platba za rezervovaný termín je možná hotově. Po osobní domluvě je možná platba převodem na účet nebo QR kódem. Paragony vydáváme na požádání na recepci salonu.

Důležité informace

U každé procedury jsou dány kontraindikace, o kterých Vás budeme informovat osobně. V případě, že některou z kontraindikací trpíte, služba Vám v rezervovaném termínu nemůže být poskytnuta. U některých kosmetických služeb a služeb porušení integrity lidské pokožky je zákazník /klient povinen před každým  vyplnit informovaný souhlas, bez informovaného souhlasu nemůže být služba provedena. Zároveň nás prosím informujte o alergiích a jiných zdravotních komplikacích předem. I drobný zdravotní problém může způsobit nepříjemnost po ošetření.

Případnou reklamaci služby nebo nespokojenost, prosím uplatněte bezprostředně po provedení služby, před úhradou služby na recepci salonu. Na případné pozdní reklamace může být brán zřetel pouze při špatném technologickém postupu nebo při použití vadného materiálu. Pozdní reklamaci lze uplatnit na recepci studia nebo e-mailu: info@salonbenesov.cz. Pro posouzení dodatečné reklamaci je vždy nezbytné se dostavit na recepci salonu (po předchozí dohodě o čase návštěvy), kde bude Vaše reklamace posouzena.

Odmítnutí termínu ze strany poskytovatele

Termín služby může být odmítnut v těchto případech:

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po poskytování služby neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené, a to v zákonné době a zákonným způsobem.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy na rezervovaný termín, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný v hodnotě služby v rezervovaném termínu. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před započetím termínu služby pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce termínu, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Platnost dárkových poukazů je 3 měsíce od data vystavení u poukazů na jednu službu nebo u poukazů v hodnotě do 500 Kč, 6 měsíců od data vystavení u poukazů v hodnotě od 500 Kč do 3500 Kč, 1 rok od data vystavení u poukazů v hodnotě nad 3500 Kč. U dárkových balíčků se planost domlouvá individuálně dle počtu služeb, obvykle je však 1 rok od data vystavení. Po této době se stává dárkový poukaz neplatným.

Platnost dárkového poukazu lze prodloužit před koncem platnosti osobní dohodou s provozovatelem, v případě prošlého poukazu nevzniká právo na vrácení zaplacené částky.

Dárkový poukaz platí na služby uvedené na poukazu. Služby z poukazu lze vyměnit za jiné služby, pokud to umožňuji podmínky salonu a po vzájemné dohodě.

Dárkový poukaz nelze čerpat na produkty, pokud to na poukazu není výslovně uvedeno, na dárkové poukazy je nezbytné se objednat nejpozději 14 dní před koncem platnosti poukazu.

Mějte prosím na paměti, že jsme vytížení a nejsme schopni garantovat termín v dohledné době, obvyklá čekací doba je měsíc až dva. Berte to prosím v potaz zejména vzhledem k platnosti dárkových poukazů a termín služby si rezervujte co nejdříve po obdržení dárkového poukazu. Není naší povinností Vám poskytnout termín ihned, ale pouze v časovém horizontu, který je v našich možnostech dle aktuální situace zaplnění rezervovaných termínů.

3. Reklamace služby poskytnuté v rezervovaném termínu

Při reklamaci poskytnuté služby v rezervovaném termínu musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytovaných provozovatelem služeb a prodejcem produktů firmou Mgr. Radka Hladíková, IČ 75670356 v provozovně ELLA beauty salon, Tyršova 2076, 256 01 Benešov.

Adresa pro doručování: ELLA beauty salon, Tyršova 2076, 256 01 Benešov

Telefonní číslo: +420 604 602 127

Kontaktní e-mail: info@salonbenesov.cz

 

1. Za jaké vady poskytnutých služeb provozovatel odpovídá?

Provozovatel odpovídá za poskytnutí služby bez vady a v souladu s objednávkou. Shodou s objednávkou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.

2. Jaká je záruční doba?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že Vám byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje na adrese ELLA beauty salon, Tyršova 2076, 256 01 Benešov, a to osobní návštěvou v předem domluvený čas, tak abychom vadu služby mohli zdokumentovat.

6. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytované služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se neshodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 12. 2020

 

Vzor reklamačního protokolu

Identifikace prodávajícího:

Identifikace kupujícího:

Kontakt na spotřebitele (adresa, telefon, e-mail):

Reklamovaná služba nebo zboží:

Datum nákupu:

Podrobný popis vadného plnění:

Navrhovaný způsob řešení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz, jiný):

Datum podání reklamace:

Podpis oprávněné osoby za podnikatele:

Podpis reklamujícího:

Reklamace vyřízena dne:

Podpis reklamujícího:

4. Shromažďování osobních údajů

Všechny osobní údaje, které nám poskytujete shromažďujeme pouze z hlediska oprávněného zájmu po nezbytně dlouhou dobu. Pokud si nepřejete abychom dále Vaše osobní údaje uchovávali, lze tuto žádost podat pouze osobně na recepci salonu, a to v písemné podobě.

5. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly aktualizovány dne 1. 7. 2021.